Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Gemachtigde opzichters

De sterk toegenomen belangstelling voor de verkeersveiligheid en -leefbaarheid is kenmerkend voor de laatste jaren. De kinderen behoren tot de zwakste en kwetsbaarste weggebruikers. Ze maximaal beschermen tegen de gevaren van het eigentijdse verkeer is een moeilijke opdracht die een grondige aanpak vereist.

Schoolomgevingen en verkeersproblemen

De problematiek van de schoolomgeving en de schoolroutes genieten de volle aandacht. Infrastructuur rond de school wordt aangepakt, sensibiliseringsacties worden op het getouw gezet, educatieve projecten worden in de klassen uitgewerkt. Toch wordt steeds meer de aandacht gevestigd op de beveiliging van de kinderen bij het oversteken van de openbare weg. "Geef ons zebrapaden, verkeerslichten, agenten die het verkeer regelen", is een veel gehoorde vraag. Dat dit om tal van redenen niet aan elke schoolpoort en op elk gevaarlijk punt kan, is intussen duidelijk.

Klaar? Over!

De wijziging in het verkeersregelement maakt het mogelijk om nog een extra beveiliging in te zetten: de gemachtigde opzichters. Sinds de wijziging in 1987 zijn gemachtigde opzichters bevoegd om het verkeer stil te leggen teneinde de kinderen of scholieren te laten oversteken. De gemachtigde opzichters leveren dus een aanzienlijke bijdrage in de bevordering van de verkeersveiligheid. Om de gemachtigde opzichters goed voor te bereiden op hun taak, zorgt het gemeentebestuur Denderleeuw in samenwerking met de lokale politie voor een opleiding van gemachtigde opzichters. Na een theorethisch en praktisch gedeelte van de opleiding is het de bevoegdheid van de burgemeester om de gemachtigde opzichters te machtigen. In het schooljaar 2008-2009 werden maar liefste 36 leerkrachten van het lager onderwijs opgeleid tot gemachtigde opzichters.

Wie kan gemachtigde opzichter worden?

In principe kan iedereen die zich geroepen voelt, de taak van een gemachtigde opzichter op zich nemen. U moet echter minstens 18 jaar oud zijn en een opleiding tot gemachtigde opzichter achter de rug hebben. Eens dit allemaal gebeurd is, wordt u door de burgemeester van de desbetreffende gemeente aangesteld (gemachtigd). Vanaf dat moment kan men de taak van gemachtigde opzichter uitoefenen.

Bevoegheden

  • De gemachtigde opzichters zijn enkel bevoegd op het grondgebied van de gemeente waarin zij aangesteld zijn. Zodra zij het grondgebied van hun eigen gemeente verlaten, verliezen ze hun bevoegdheid van gemachtigd opzichter.
  • De gemachtigde opzichters hebben géén algemene verkeersregelende functie. Zij zijn geen politieagenten en mogen dan ook geen aanwijzingen geven die louter bestemd zijn om het gemotoriseerd verkeer vlotter te laten verlopen.
  • De gemachtigde opzichters zijn geen bevoegde personen en kunnen dus ook geen proces verbaal opstellen bij overtredingen. Zij zijn ook niet gerechtigd om identiteitscontroles uit te voeren. Wanneer zij een overtreding vaststellen, kunnen zij net zoals een gewone burger aangifte doen en daartoe al de gegevens noteren die de identificatie van de overtreder mogelijk maken.
  • Door de observatie van het verkeersgebeuren zijn zij de meest geknipte persoon om bepaalde verkeersproblemen uit de onmiddellijke omgeving door te spelen aan de gemeente. Dit helpt de gemeente in het eventueel bijsturen van haar verkeersaanpak.

Uiteraard primeren tijdens de uitoefening van hun dienst andere belangen: de kinderen veilig laten oversteken gaat voor.

Uitrusting

U herkent de gemachtigde opzichters aan hun specifieke uitrusting: 

  • Armband met nationale kleuren en naam van de gemeente aan de linkerarm dragen
  • Verkeersbord C3 om het verkeer stil te leggen
  • Geel of oranje hesje voor extra zichtbaarheid in het verkeer