Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Sociale huisvestingsmaatschappijen

Wat?

Bij sociale huisvestingsmaatschappijen kan u terecht voor goedkope huur- en koopwoningen en sociale bouwgronden. Uiteraard moet u daarvoor voldoen aan bepaalde voorwaarden. 


In Denderleeuw zijn 2 sociale huisvestingsmaatschappijen actief: SHM Dewaco Werkerswelzijn en SHM Denderstreek


Voor meer informatie over sociale huisvesting en de voorwaarden om een sociale woning te kunnen verkrijgen kan u ook terecht bij het OCMW en de gemeentelijke huisvestingsdienst. 

De huisvestingsdienst staat trouwens ook in voor de begeleiding bij de realisatie van sociale woningbouwprojecten.

Voorwaarden om een sociale woning te huren

 • U moet meerderjarig zijn. Uitzondering: een minderjarige in het stelsel van begeleid zelfstandig wonen kan ook in aanmerking komen.
 • U mag geen woning of bouwgrond bezitten (ook niet in het buitenland). Bij een echtscheiding of scheiding van samenwonenden, houdt de SHM geen rekening met een woning in mede-eigendom.
 • Uw inkomen ligt onder een bepaalde grens. De huidige inkomensgrenzen vraagt u best na bij de sociale huisvestingsmaatschappij.
 • U legt een taaltest af. Als u onvoldoende scoort op de test hebt u ook recht op een sociale woning, maar dan moet u wel Nederlandse lessen volgen. Want Nederlands spreken helpt u om u thuis te voelen in uw buurt. 
 • Inburgeraars moeten het vastgelegde inburgeringstraject volgen.

Hoe vraag ik een sociale huurwoning aan bij een sociale huisvestingsmaatschappij?

Een sociale huurwoning aanvragen doet u bij een sociale huisvestingsmaatschappij die actief is in uw gemeente.

Bij uw inschrijving kunt u vragen om uw aanvraag meteen ook te bezorgen aan andere sociale huisvestingsmaatschappijen in uw gemeente of in de omliggende gemeenten. Zo krijgt u een grotere keuze aan woningen.

 

U vraagt best vooraf aan de sociale huisvestingsmaatschappij welke documenten u moet meebrengen bij uw inschrijving.

Meestal zijn dat:

 • een kopie van uw aanslagbiljet van twee jaar terug (dus van de personenbelasting van drie jaar terug) of een kopie van een bewijs van het vervangingsinkomen
 • een kopie van uw identiteitskaart, verblijfsvergunning (vreemdenlingenkaart) of uw bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (af te halen bij de dienst Bevolking van het gemeentebestuur)
 • als u invalide bent: een kopie van het attest van invaliditeit (verkrijgbaar bij uw ziekenfonds of bij de bevoegde federale instantie)
 • een bewijs van woonst met historiek van de laatste 6 jaar (af te halen bij de dienst Bevolking van het gemeentebestuur)
 • een attest van gezinssamenstelling (af te halen bij de dienst Bevolking van het gemeentebestuur)
 • als u Nederlands leert of geleerd hebt: een getuigschrift van Nederlands taalonderwijs of een bewijs van inschrijving voor een cursus Nederlands
 • voor inburgeraars: een inburgeringsattest
 • bewijs van officiële schulden met afbetalingsplan (indien budgetbeheer of collectieve schuldenregeling).

Hoe lang moet ik op een sociale woning wachten?

Het kan soms een tijd duren voor u een sociale woning krijgt. Sommige mensen moeten ook langer wachten dan anderen. Het is immers niet alleen de volgorde van inschrijving die de toewijzing bepaalt.

Er zijn ook nog enkele toewijzingsregels, die de volgorde kunnen veranderen:

 • Rationele bezetting
  U zult pas een woning krijgen als er één vrij is, die overeenkomt met de grootte van uw gezin. Als u drie kinderen hebt, zal men u geen éénkamerwoning geven, maar als u alleenstaand bent, kunt u ook geen woning met drie slaapkamers krijgen.

 • Voorrangsregels
  Sommige mensen krijgen voorrang, door hun specifieke situatie. Dit geldt voor:
  • 55-plussers of gehandicapten (als een woning speciaal aan hen is aangepast);
  • personen die al eerder recht hadden op een woning;
  • personen die opnieuw gehuisvest moeten worden, omdat ze hun sociale woning moesten verlaten, omdat hun woning wordt onteigend, of omdat hun woning ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard (enkel in sommige gevallen);
  • personen die nu in een onaangepaste (bv. te kleine) sociale woning wonen.

 • Gezinshereniging
  Als uw gezin in het buitenland woont, moet u dat melden bij uw inschrijving. Voor de hereniging kunt u al een kleinere woning toegewezen krijgen. Zodra het gezin herenigd is, zult u dan een woning krijgen die groot genoeg is voor heel het gezin.

De sociale huisvestingsmaatschappij kan nog bijkomende regels hanteren. Die zijn soms nodig om in te spelen op specifieke plaatselijke omstandigheden. Dat staat in het interne huurreglement, dat u kunt inkijken bij uw sociale huisvestingsmaatschappij.


De kandidaat die volgens al die regels bovenaan de lijst staat, krijgt een brief om te vragen of een vrije woning hem interesseert.

Als u eerste in de rij staat en u wilt graag de woning hebben, dan is die zeker voor u.

Als de eerste in rij de woning weigert, krijgt de tweede een kans, en zo verder. Als u tweede of derde staat, kunt u de woning dus ook nog krijgen, na een weigering van de kandidaten voor u.

Wat als u een aangeboden sociale woning niet wilt?

Als de aangeboden sociale woning u niet bevalt, dan kunt u die weigeren. Maar let op: dat mag u maar één keer doen! Als u een tweede keer weigert, of niet antwoordt, vervalt uw inschrijving.

Na een weigering zult u minstens drie maanden moeten wachten op een nieuw aanbod.

Actualisatie van de wachtlijst

De sociale huisvestingsmaatschappij zal alle aanvragen regelmatig controleren. Dan vraagt men u of u nog altijd ingeschreven wilt blijven, of uw gegevens nog kloppen, en of u nog altijd in aanmerking komt.

Als de sociale huisvestingsmaatschappij uw gegevens al heeft, kijkt u die best even na. Als er een fout in staat, moet u dat binnen de maand melden. Als u niet of te laat antwoordt op de vraag voor actualisatie, wordt u van de lijst geschrapt!

Huur van een sociale woning

Als u de woning huurt, moet u een standaard huurcontract tekenen. Dat is meestal een contract van onbepaalde duur, met een proefperiode van twee jaar. In het contract staan de huurprijs en ook de rechten en plichten van huurder en verhuurder opgesomd.

Daarbij komen vaak ook nog huurlasten, en u zult ook een waarborg moeten betalen (die kunt u soms gespreid betalen).

 

Let op: zeg nooit uw oude huurcontract op voor u het huurcontract van uw sociale woning hebt getekend! Controleer voor u tekent ook wanneer u in uw nieuwe woning kunt!

 

De huurprijs kan voor elke huurder verschillend zijn, zelfs voor eenzelfde woning. De prijs hangt af van verschillende factoren, zoals uw inkomen, uw gezinsgrootte, en natuurlijk ook de waarde van de woning zelf.

In elk geval zult u altijd een goede woning krijgen, die nooit meer kost dan op de privé-markt.

Meer informatie

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Welzijn / OCMW
  Ten Kouter 20
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 663 363
  Fax 053 664 625
  e-mail
  openingsuren
 • Dienst Huisvesting
  Alfons De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 687
  Fax 053 680 748
  e-mail
  openingsuren
Verwante pagina's