Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Ongeschiktheid en onbewoonbaarheid

Wat?

Als woningen niet voldoen aan de kwaliteitsnormen, kunnen ze ongeschikt en/of onbewoonbaar worden verklaard.


Elke woning moet beschikken over voldoende en veilige verwarmingsmogelijkheden, voldoende verlichting en verluchting, veilige elektriciteits- en stookolie- of gasinstallaties en elementaire sanitaire voorzieningen. De woning moet brandveilig, stabiel en toegankelijk zijn.

Rol van de gemeente

Het beleid rond kwaliteitsbewaking is gericht op de lokale gemeentelijke situatie en heeft tot doel de plaatselijke toestand van het patrimonium en de woonomgeving te verbeteren. Bij de uitvoering van het woonkwaliteitsbeleid wordt de verantwoordelijkheid daarvoor gespreid over de gewestelijke en de gemeentelijke overheid. Wonen-Vlaanderen is belast met het technische onderzoek van de woning en adviseert de burgemeester over ongeschiktheid of onbewoonbaarheid ervan. De burgemeester hoort de betrokken partijen (verhuurder en bewoners) en neemt een eindbeslissing. Met een besluit kan de burgemeester de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren.

 

De normen moeten over het volledige gebied van het Vlaamse Gewest gelijk beoordeeld worden. Daarom doet Wonen-Vlaanderen de technische vaststellingen en geeft de gewestelijke ambtenaar een advies aan de gemeente. De gemeente draagt de verantwoordelijkheid voor het nemen van de beslissing. De gemeente kan ook een proactieve rol spelen in het detecteren van de problemen en nagaan waar zich slechte woningen op haar grondgebied bevinden.

Procedure

Bekijk het chronologisch verloop van de procedure.

Gevolgen voor de verhuurder

In geval van ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring op basis van de Vlaamse Wooncode kan de woning worden opgenomen in het leegstandsregister. Dit register vormt het uitgangspunt voor andere maatregelen. Eerst moet de verhuurder het pand in orde brengen. Als hij dat nalaat voor langere tijd (meer dan één jaar), moet hij een heffing betalen.

 

De opname in het register is een manier om het recht van voorkoop en sociaal beheersrecht uit te oefenen. Zo kan men de slechte woningen op de markt recupereren voor sociale huisvesting.

 

Als een eigenaar een ongeschikte of onbewoonbare woning ondanks het besluit van de burgemeester verder verhuurt, kan hij strafrechtelijk vervolgd worden. Inspectie RWO stelt het wanbedrijf vast en maakt een proces-verbaal op. De strafrechtelijke procedure kan onafhankelijk van de administratieve procedure opgestart worden.

Gevolgen voor de bewoner

Ook voor de bewoner van de woning heeft een besluit over de ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid gevolgen. Het besluit kan gebruikt worden om een verminderde huurprijs af te dwingen bij de vrederechter of om een deel van de huurgelden terug te vorderen. Ook kan de rechter opleggen dat de eigenaar de nodige aanpassingswerkzaamheden uitvoert, of kan hij de huurovereenkomst nietig verklaren, en zelfs de verhuurder tot een schadevergoeding verplichten.

 

Als de woning onbewoonbaar werd verklaard, moet de bewoner de woning verlaten en moet hij verhuizen naar een andere woning. De bewoner kan voorrang krijgen voor een sociale huurwoning in dezelfde gemeente als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

 • de bewoner heeft de woning gedurende ten minste 6 maanden bewoond;
 • de woning voldoet aan één van de volgende criteria:
  • ze werd onbewoonbaar verklaard overeenkomstig artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet en de ontruiming was noodzakelijk;
  • volgens het technisch verslag heeft ze minstens drie gebreken van categorie ΙΙΙ in verband met stabiliteit en vocht, of heeft ze minstens twee gebreken van categorie ΙΙΙ in verband met stabiliteit en vocht en bovendien minstens een gebrek van categorie ΙV.

In die gevallen is het belangrijk dat de bewoner zo spoedig langsgaat bij de sociale huisvestingsmaatschappij(en) in de gemeente. De voorrang kan immers maar worden toegekend, als de bewoner zich binnen twee maanden na de ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring bij de sociale huisvestingsmaatschappij(en) heeft laten inschrijven in het wachtregister.

 

Onder bepaalde voorwaarden kan de bewoner een beroep doen op een tegemoetkoming in de huurprijs en installatiepremie, als hij verhuist naar een conforme en voldoende ruime woning.

Meer informatie

 • Wonen Oost-Vlaanderen
  Gebr. Van Eyckstraat 4-6
  9000 GENT
  Tel.: 09 265 46 50
  Fax: 09 265 46 51