Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Plannenregister en vergunningenregister Denderleeuw

Plannenregister

Het plannenregister is een gemeentelijk gegevensbestand waarin voor het grondgebied van Denderleeuw alle plannen opgenomen zijn die een invloed kunnen hebben op het nemen van een ambtelijke beslissing i.v.m. ruimtelijke ordening. Het plannenregister moet op elk moment de actuele en alle relevante voorschriften bevatten die gelden voor een bepaald stuk grond.

 

Het plannenregister bevat o.a. volgende informatie:

 • de bestemming en de voorschriften zoals die volgt uit de plannen van aanleg, de ruimtelijke uitvoeringsplannen en ontwerpen ervan
 • de bouw- en verkavelingverordeningen
 • de rooilijnplannen
 • de onteigeningsplannen
 • de ruimtelijke informatie op basis van andere wetgevingen, die een gevolg hebben voor het gebruik van de grond of gebouw (bv. een beschermd monument).

Het plannenregister is bedoeld om geconsulteerd te worden bij:

 • de beoordeling van een vergunningsaanvraag,
 • elke vraag naar de gebruiksmogelijkheden van een perceel of gebouw.

Vergunningenregister

Naast het plannenregister moet de gemeente ook een vergunningenregister bijhouden. Dit register is een digitaal gegevensbestand met perceelsgebonden informatie over de ruimtelijke ordening en de stedenbouw op het grondgebied van Denderleeuw. 

 

Het bevat voor het hele grondgebied minstens de volgende informatie, zoveel mogelijk per kadastraal perceel:

 • het kadastraal nummer, het huisnummer en de straatnaam;
 • een registratienummer van gebouwen en constructies en de functie of gebruik ervan;
 • de afgeleverde stedenbouwkundige attesten, stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen;
 • de aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsvergunning;
 • het verval of de schorsing van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning;
 • de vermelding van elk proces-verbaal dat opgemaakt werd met betrekking tot inbreuken op het decreet + het vonnis of arrest;
 • het verschuldigd zijn van een planbatenheffing en bewijs van betaling van de planbatenheffing.

Plannen- en vergunningenregister raadplegen

Beide registers kunnen ingekeken worden op de dienst Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw.


Tegen vergoeding kan u ook een stedenbouwkundig uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister opvragen.