Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Algemeen directeur Jimmy Geeraerts

Contactgegevens

  • Kantoor:

Administratief centrum

Alfons De Cockstraat 1

9470 Denderleeuw

Tel.: 053 640 652

secretaris@denderleeuw.be

jimmy.geeraerts@denderleeuw.be   

 

Spreekuur

De secretaris is te bereiken tijdens de algemene openingsuren van het administratief centrum. 

 

Functie

De algemeen directeur is de hoogste ambtenaar van de gemeentelijke administratie en staat rechtstreeks onder het college van burgemeester en schepenen. Daardoor vormt hij een brug tussen de beleidsmakers en de administratie.

 

De algemeen directeur is belast met de voorbereiding van de dossiers die aan de gemeenteraad en aan het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd. Hij adviseert de raad en het college op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Hij woont de zittingen van de gemeenteraad en het schepencollege bij en stelt de notulen van de vergaderingen op.

 

De algemeen directeur staat ook in voor de organisatie, coördinatie en leiding van de gemeentelijke diensten. Hij staat aan het hoofd van het gemeentepersoneel en is bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer. In overleg met het managementteam stelt hij een intern controlesysteem op en zorgt hij voor het voorontwerp van het organogram, de personeelsformatie, de rechtspositieregeling van het personeel, de strategische nota van het meerjarenplan, de beleidsnota van het budget en de verklarende nota van een budgetwijzing.