Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Stemmen bij verkiezingen

Elke Belg heeft vanaf de leeftijd van 18 jaar stemplicht, ook al bevindt hij zich in het buitenland. Iedere persoon die in de kiezerslijst ingeschreven is, wordt opgeroepen en moet zich aandienen in het stembureau.


Een EU-onderdaan kan zijn stem uitbrengen bij de Europese verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Niet-Belgen van buiten de Europese Unie kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Een EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie die wil deelnemen aan de verkiezingen, moet zich eerst laten inschrijven in de kiezerslijsten. Eenmaal hij zich geregistreerd heeft, is hij eveneens verplicht te stemmen. Meer info over het inschrijven van niet-Belgen in de kiezerslijst, klik hier. 

Voorwaarden

Als Belg ben je stemgerechtigd en heb je stemplicht als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • je moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen
  • je mag niet geschorst zijn of uitgesloten van het kiesrecht
  • je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van je gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten

Wil je je als EU-onderdaan laten inschrijven voor bepaalde verkiezingen, dan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • je moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen;
  • je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht;
  • je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente (je hoofdverblijfplaats)

Inwoners van buiten de EU die zich willen laten inschrijven voor de verkiezingen moeten aan 2 extra voorwaarden voldoen.

  • Op het ogenblik van de aanvraag vijf jaar ononderbroken je wettelijke hoofdverblijfplaats in België hebben.
  • Een verklaring afleggen (op het inschrijvingsformulier) waarin je je ertoe verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.

Meer info kan je hier  vinden.

Meenemen

Je gaat op de dag van de verkiezingen naar het stembureau dat wordt vermeld op je oproepingsbrief met:

  • je identiteitskaart
  • je oproepingsbrief

Uitzonderingen

In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat je je, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan begeven om je stem uit te brengen. Wil je toch je stem laten gelden, ondanks je afwezigheid? In dat geval kan je een volmacht geven aan een andere kiezer. Meer info over het geven van een volmacht of het verontschuldigen voor de verkiezingen, klik hier.


Meer info


Voor al je vragen betreffende verkiezingen kan je terecht op verkiezingen@denderleeuw.be.