Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Registratie huurcontract

Wat?

De registratie van een geschreven huurovereenkomst is een verplichte formaliteit, die opgelegd wordt door de bepalingen van het fiscaal recht. Dezelfde bepalingen leggen ook de registratie op van alle bijvoegsels aan de overeenkomst, dat wil zeggen de wijzigingen die aan de overeenkomst aangebracht worden.

 

Deze formaliteit houdt in dat de overeenkomst in drie exemplaren (indien er slechts twee partijen zijn) aan het registratiekantoor van de plaats waar het goed gelegen is, moet worden voorgelegd.

Hoe?

Op grond van de nieuwe wet ligt de registratieplicht van huurcontracten, die dateren vanaf 1 januari 2007 volledig ten laste van de verhuurder. Hij moet deze plicht binnen de twee maand, volgend op de sluiting van het contract vervullen.

 

Indien de huurovereenkomst niet binnen de wettelijke termijn geregistreerd is, kan de verhuurder een boete krijgen. Bovendien geldt vanaf 1 juli 2007 - indien het om een huurovereenkomst van 9 jaar gaat - de regel, dat de huurder een einde kan maken aan deze huurovereenkomst zonder een opzeggingstermijn in acht te nemen en zonder een vergoeding te betalen.

 

Aangezien de registratie van de overeenkomst de rechten van de huurder veilig stelt tegenover derden, is het eveneens in zijn belang om de overeenkomst te laten registreren, ook als hij er de kosten van moet dragen.

Kostprijs

De registratie van contracten van huur, onderhuur of overdracht van huur van onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen, die uitsluitend bestemd zijn tot huisvesting van een gezin of een persoon is kosteloos.

Waarde niet-geregistreerde huurovereenkomst

  • Afgezien van de extra opzeggingsmogelijkheid voor negenjarige huurcontracten, heeft een niet-geregistreerde huurovereenkomst tussen de verhuurder en de huurder precies dezelfde waarde en dezelfde gevolgen als een geregistreerde overeenkomst.

  • Ten opzichte van derden is de registratie echter belangrijk, omdat hij aan de overeenkomst een vaste datum geeft. Deze vaste datum maakt het contract tegenstelbaar ten opzichte van derden en namelijk, tegenover de koper van het gehuurde goed. Dit betekent dat, naast de huurder en de verhuurder, niemand het bestaan van de overeenkomst kan ontkennen en deze moet worden nageleefd.

Huurovereenkomst met vaste datum

Een authentieke huurovereenkomst, namelijk een huurovereenkomst opgesteld door een notaris, heeft altijd een vaste datum. Een geschreven onderhandse huurovereenkomst (d.w.z. niet authentiek) heeft een vaste datum:

  • vanaf de dag van de registratie;
  • vanaf de dag van het overlijden van één der partijen die deze ondertekend heeft;
  • vanaf de dag waarop het bestaan van de overeenkomst werd vastgelegd bij vonnis of door een akte opgesteld door een openbaar ambtenaar, zoals een notaris of een gerechtsdeurwaarder.

 

Een mondelinge huurovereenkomst heeft nooit een vaste datum!

Meer informatie

Het registratiekantoor voor de inwoners van Denderleeuw bevindt zich in Oudenaarde. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bevoegde registratiekantoor:

 

Registratiekantoor Oudenaarde

Marlboroughlaan 4

9700 OUDENAARDE

Tel.: 02 575 30 30

E-mail: rzsj.registratie.oudenaarde@minfin.fed.be

Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur