Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Logo, wapenschild en vlag

Het logo is het visuele uithangbord bij uitstek van de gemeentelijke huisstijl. Het logo van de gemeente Denderleeuw bestaat uit de naam van de gemeente, de slogan ('baseline' of ondertitel) en het icoon. Deze drie elementen horen bij elkaar en kunnen niet zomaar afzonderlijk gebruikt worden. Het logo wordt immers samengesteld door deze vaste combinatie van grafische elementen, lettertype en kleurkeuze.

Logo gemeente Denderleeuw

Icoon

Het icoon bestaat uit 4 evenwichtige vlakken, met elkaar verbonden door een speelse kruisvorm. Het is een grafische voorstelling van de belangrijkste karakteristieken die we met Denderleeuw associëren.

 

De 4 kleurvlakken verwijzen naar de geografie en de bebouwing van Denderleeuw. De algemene vorm van het icoon weerspiegelt het reliëf van onze gemeente, dat gekenmerkt wordt door een plateau dat afdaalt naar de Dender en begrensd wordt door twee beekvalleien, ten zuiden door de Molenbeek en ten noordwesten door de Wildebeek. Het bebouwde gedeelte van de 3 deelgemeenten (de 3 grijsvlakken van het icoon) vormt als het ware een hoefijzer langs deze waterlopen. Middenin het hoefijzer is het relatief gaaf gebleven centraal plateau een waardevol agrarische gebied geworden.

Het groene element in het icoon staat dus voor de open landbouwkouter, de groene long van Denderleeuw die een belangrijke bindende rol speelt voor onze inwoners. Bij uitbreiding verwijst het groene vlak ook naar de bijzondere natuurgebieden (Wellemeersen en Molenbeekmeersen) op ons grondgebied. Samen vormen deze groene gebieden een tegengewicht voor het grotendeels verstedelijkte karakter van Denderleeuw en de enorme bevolkingsdichtheid van onze kleine gemeente.

 

De verschillende tinten van de 3 grijsvlakken reflecteren immers de paradox van Denderleeuw als de - na Gent - dichtst bevolkte gemeente van Oost-Vlaanderen: op een zeer beperkte oppervlakte wonen hier een enorme massa mensen samen, maar niettemin zijn er tussen de 3 deelgemeenten grote verschillen in bevolkingsdensiteit en dorpskarakter. Hebben Iddergem en Welle hun landelijke karakteristieken nog weten te vrijwaren, dan vertoont Denderleeuw en vooral de stationsbuurt alle kenmerken van een stad. 

 

De ruimte tussen de aparte delen van het logo in een speelse kruisvorm, stelt het algemene kruispunt voor dat Denderleeuw in vele opzichten is. Een kruispunt tussen mensen, op sociaal niveau, maar natuurlijk ook op het vlak van transport: Denderleeuw als kruispunt op het water-, spoor- en snelwegennet.

Slogan

De slogan of ondertitel ‘Vertrouwde schakel' past perfect bij de identiteitskenmerken van Denderleeuw en weerspiegelt treffend het imago dat de gemeente wil uitdragen. 

Denderleeuw is een verbindingsgemeente: centraal gelegen is het een belangrijke schakel op het vlak van economie en transport (goede verbindingen via trein, autowegen en waterwegen). Maar ook op sociaal en cultureel vlak is Denderleeuw een schakel tussen de mensen: zowel inwoners als verenigingen, als pendelaars en bezoekers.  Heel wat mensen vertrouwen op de schakel en de sociale band die Dender­leeuw tussen hen vormt.

Ze kunnen ook voor tal van diensten een beroep doen op de gemeente. Daarom wil het gemeentebestuur dicht bij haar inwoners staan, een veilige thuishaven zijn. Dit engagement betekent ook dat de gemeente vertrouwd moet zijn met haar inwoners om dit gevoel van geborgenheid te creëren. Kortom, de gemeente wil de vertrouwde schakel zijn in het leven van alle Denderleeuwenaren.

Wapenschild

Wapenschild gemeente DenderleeuwNa de fusie van de drie deelgemeenten Denderleeuw, Iddergem en Welle moest uiteraard ook een nieuw wapenschild gekozen worden voor de nieuwe fusiegemeente. Het eerste voorstel om het voormalige wapen van deelgemeente Denderleeuw over te nemen, werd om historische en heraldische redenen niet aanvaard. Daarom kwam er een gloednieuw wapenschild, dat op 2 december 1985 werd goedgekeurd.

 

Het is een gedeeld wapen, met in het linkerdeel drie leeuwen van goud, geklauwd en getongd van lazuur (=blauw). De achtergrond van dit deel is in keel (=rood), wat staat voor zinnebeeld van dapperheid. Dit deel is het gehele wapen van de gemeente Liedekerke en het slaat op de familie van Liedekerke, de Heren van Denderleeuw.
Bovenaan in het rechter gedeelte van het wapen is er een schildhoofd van zilver (zilver is het zinnebeeld van zedelijk goed en alles wat waarde heeft), beladen met een barensteel van het veld. Een barensteel is een verkorte smalle dwarsbalk met drie of meer hangers, die meestal gebruikt wordt om een wapen te breken, d.w.z. om wapens van jonge zonen of takken te onderscheiden, als teken van een jongere lijn. Dit deel van het wapen was het oorspronkelijke wapenschild van de familie Vilain, de Heren van Gent.
Het gedeelte onderaan is in sabel (=zwart), een zinnebeeld van eenvoud, het misprijzen voor wereldse dingen.

Gemeentevlag

Vlag gemeente DenderleeuwNet zoals voor het wapenschild werd het oorspronkelijke voorstel voor de nieuwe gemeentevlag (drie verticale banen in geel, wit en rood) omwille van historische en heraldische redenen niet aanvaard. Uiteindelijk werd de suggestie van de dienst Monumenten- en Landschapszorg gevolgd.

 

De gemeentevlag bevat drie golvende smalle dwarsbalken. De vlag is een rechthoek met als verhoudingen: hoogte 2 en lengte 3. In deze vlag wordt het Dendersymbool, ontleend aan het vroegere wapen van Denderleeuw, driemaal gereproduceerd om de drie voormalige gemeenten te symboliseren. De achtergrond is wit en de drie golvende smalle dwarsbalken zijn blauw.