Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Wat?

Door het systeem van het gemeentelijke administratieve sanctierecht (GAS) kunnen de gemeenten sneller en efficiënter optreden tegen 'kleine criminaliteit' en openbare overlast op hun grondgebied. Onder 'overlast' verstaan we alle hinder die de normale last overstijgt en daardoor het harmonieus en veilig samenleven van burgers bemoeilijkt.   

 

De gemeente is voor het vervolgen van die inbreuken en voor het opleggen van de straffen niet meer afhankelijk van de parketten en de strafgerechten die de lokale overlastproblemen dikwijls seponeerden en onbestraft lieten. Bovendien wordt zo het gevoel van straffeloosheid bij de bevolking, de politiediensten, bij de dader en bij het slachtoffer van de overtreding tegengegaan. Omdat de parketten door het GAS ontlast worden, kunnen ze meer tijd en middelen inzetten tegen zwaardere criminaliteit.

Reglementering

De gemeenteraad keurde in de zitting van 28 april 2016 het reglement op de Gemeentelijke Administratieve Sancties goed. 

Hierin worden de inbreuken die kunnen bestraft worden met een administratieve geldboete opgesomd. Het gaat hier in feite om voor de hand liggende zaken zoals vandalisme, het wildplakken van affiches, allerlei vormen van geluidshinder, problemen met laden en lossen, loslopende dieren, hondenpoep, wildplassen, woonwagens...

 

Het toepassingsgebied, de vaststellingsmodaliteiten, de sancties en beroepsmogelijkheden worden verduidelijkt in het procedurereglement op de Gemeentelijke Administratieve Sancties.

Overlast voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt uiteraard ook voor alle vormen van overlast. Daarom enkele tips: 

  • Wie de hond uitlaat, moet steeds het nodige meenemen om de uitwerpselen van het dier op te ruimen (uitgezonderd voor blindegeleidehonden).
  • Het gebruik van houtzagen, grasmaaiers of andere werktuigen aangedreven door een elektrische of ontploffingsmotor, is alleen toegestaan tussen 8 en 20 uur en verboden op zondag en wettelijke feestdagen (uitgezonderd voor landbouwexploitatie).
  • De burgemeester kan het gebruik van een geluidsbegrenzer opleggen bij al dan niet elektronisch versterkte muziek en het gebruik van luidsprekers en versterkers in openbare plaatsen.
  • Dieren mogen niet onbewaakt loslopen op de openbare weg. De bewaking moet zo zijn dat dieren niemand kunnen lastigvallen, voertuigen bespringen of private eigendommen betreden.
  • Er zijn aparte normen voor bijzondere geluidsproducerende situaties: voertuigen met luidsprekers, luchtdrukkanonnen, vuurwerk…

Ook wie met overlast geconfronteerd wordt, kan best eerst nagaan of de problemen niet door overleg kunnen opgelost worden. Door met elkaar te praten kunnen vaak al veel twisten of frustraties uit de wereld geholpen worden. Want vergeet niet: een goede buur blijft beter dan een verre vriend.

Soorten sancties

Overtredingen kunnen door de politie, de gemeenschapswachten of de aangestelde gemeentelijke ambtenaren worden vastgesteld door middel van een proces-verbaal of een bestuurlijk verslag.

 

De wet voorziet in vier vormen van administratieve sancties:

  • administratieve boete van maximum 250 euro
  • administratieve schorsing van een door de gemeente afgeleverde toestemming of vergunning
  • administratieve intrekking van een door de gemeente afgeleverde toestemming of vergunning
  • tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.

Administratieve geldboete

Het proces-verbaal of bestuurlijk verslag van inbreuken op het Algemeen Politiereglement wordt overgemaakt aan de aangewezen sanctionerende ambtenaar. Dit zijn ambtenaren van de provincie Oost-Vlaanderen die hiertoe werden aangeduid door de gemeenteraad. Enkel zij kunnen een gemeentelijke administratieve boete opleggen. De tussenkomst van het parket of van de politierechtbank is dus niet meer nodig.

De geldboetes worden bepaald door de sanctionerende ambtenaar: het maximumbedrag voor meerderjarigen is vastgesteld op 250 euro en voor minderjarigen tussen 16 en 18 jaar op 125 euro.

Minderjarigen jonger dan 16 jaar kunnen niet met een gemeentelijke administratieve sanctie worden bestraft. Bij hen gaat het proces-verbaal nog steeds naar de jeugdrechter.

Tegen de beslissing van de sanctionerende ambtenaar is hoger beroep mogelijk. Dit beroep wordt aangetekend bij de politie- of jeugdrechtbank.

Bemiddeling

Wanneer een minderjarige tussen 16 en 18 jaar het reglement overtreedt, dan zal er eerst een bemiddelingsaanbod gedaan worden vooraleer de sanctionerende ambtenaar werkelijk een boete oplegt. In bepaalde gevallen kan een dergelijke bemiddeling ook aangeboden worden aan meerderjarige overtreders.

In de bemiddeling tracht de bemiddelaar een gesprek te organiseren tussen overtreder en slachtoffer waarbij elk zijn verhaal mag brengen, om vervolgens samen te bekijken op welke manier de overtreder zijn daad kan herstellen of de schade kan vergoeden. Bij een positief herstel of vergoeding van de schade zal de sanctionerende ambtenaar overwegen om een minder hoge boete of zelfs geen boete op te leggen.

Administratieve schorsing/intrekking of sluiting

Een administratieve schorsing of intrekking van een toestemming of vergunning afgeleverd door het gemeentebestuur, evenals een tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting kan enkel opgelegd worden door het college van burgemeester en schepenen.
Deze administratieve sancties moeten steeds worden voorafgegaan door een waarschuwing dat er een inbreuk werd vastgesteld en dat een sanctie zal worden opgelegd bij een volgende overtreding.

Beroep tegen de beslissing van het schepencollege kan ingediend worden bij de Raad van State.