Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Beperkte versoepeling van de maatregelen tegen waterschaarste in Oost-Vlaanderen

De gouverneur van Oost-Vlaanderen heeft vandaag een aantal maatregelen tegen de waterschaarste versoepeld, met betrekking tot de tijdsspanne waarbinnen besproeien mogelijk is en het capteren van water voor vee. Deze zijn opgenomen in het nieuwe politiebesluit van de gouverneur van 3 augustus 2018. Het politiebesluit om brandgevaar te vermijden, blijft eveneens van kracht zijn. Op donderdag 2 augustus 2018 riep wnd. gouverneur Didier Detollenaere opnieuw alle betrokken actoren samen om de situatie en de opgelegde maatregelen in de provincie te evalueren. Op basis van het advies van de experts werden de maatregelen, genomen door het politiebesluit van 27 juli 2018, lichtjes aangepast.

 

De nieuwe maatregelen zijn opgenomen in het politiebesluit van de gouverneur van 3 augustus 2018 betreffende watergebruik in Oost-Vlaanderenen worden onmiddellijk van kracht.

Sproeiverbod

Spaarzaam omgaan met water blijft de boodschap. De weersvoorspellingen voor de komende dagen voorspellen weinig tot geen neerslag.


Daarom blijft het verboden om water uit het publieke drinkwaternet, regenwater of grondwater te gebruiken:

 • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
 • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
 • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
 • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen en voetpaden;
 • voor het besproeien van daken, gevels, tenten en luifels;
 • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten;
 • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, met uitzondering van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen en voor de besproeiing van moestuinen maar enkel ussen 18 uur 's avonds en 10 uur 's ochtends en met niet-leidingwater;
 • voor het besproeien van sportterreinen, tenzij tussen 18 uur 's avonds en 10 uur 's ochtends met niet-leidingwater.

Het sproeiverbod blijft dus van toepassing, maar voor de uitzonderingen (bepaald in het politiebesluit van de gouverneur van 27 juli 2018) waarbij wel nog kan gesproeid worden met niet-leidingwater voor moestuinen, sportterreinen en in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen), wordt de tijdsspanne waarop men mag besproeien uitgebreid van de periode van 20 uur tot 8 uur naar de periode van 18 uur tot 10 uur. 

Deze wijziging is er gekomen op vraag van de landbouwsector, omdat de beschikbare sproeiperiode te beperkt was om de besproeiing van hun teelten rond te krijgen. Deze versoepeling werd doorgetrokken naar de andere uitzonderingen (moestuinen en sportterreinen).

Verbod op captatie van onbevaarbare waterlopen

Het verbod op captatie voor de onbevaarbare waterlopen en de afgesloten meanders, met uitzondering van captatie voor de openbare drinkwatervoorziening, blijft behouden.

 

Deze maatregel geldt echter niet meer voor het capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat. Dit om ervoor te zorgen dat vee kan beschikken over voldoende drinkwater.

Brandgevaar

Door de aanhoudende droogte en hitte is het risico op brandgevaar sterk toegenomen. Op advies van de brandweer werd daarom beslist om een vuurverbod op te leggen in de provincie Oost-Vlaanderen.

Het politiebesluit van de gouverneur van 27 juli 2018 betreffende brandgevaar Oost-Vlaanderen bepaalt dat:

 • het verboden is om op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen open vuur te maken;
 • het voor iedereen die zich op reglementaire wijze ophoudt in natuurgebieden, provinciale domeinen, bossen of heiden in de provincie Oost-Vlaanderen verboden is te roken;
 • het verboden is om op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen vuurwerk te gebruiken.

Bij barbecues is uiterste voorzichtigheid geboden. We roepen op om hierbij voldoende veiligheidsvoorzieningen te nemen.

Meer info

http://gouverneurbriers.be/droogte 

 

Op de website vanprovinciegouverneur Jan Briers vindt u de laatste stand van zaken over de droogtemaatregelen voor Oost-Vlaanderen.

U kan er ook een lijst van veelvuldig gestelde vragen raadplegen over de toepassing van de politiebesluiten i.v.m. watergebruik en brandgevaar.


Waterschaarste

Geplaatst op vrijdag 3 augustus 2018
Meer nieuws

Reageren

U moet aangemeld zijn om reacties te plaatsen.