Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Melding van stedenbouwkundige handelingen of werken

Wat is een melding?

De meldingsplicht is een procedure die werd ingevoerd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en is enkel mogelijk voor een aantal eenvoudige handelingen aan de woning of aan sommige andere gebouwen opgesomd in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010.


In plaats van het aanvragen en vervolgens afwachten van een stedenbouwkundige vergunning, ‘meldt’ de aanvrager/bouwheer de eenvoudige handeling aan de gemeente. Twintig dagen na deze melding kan men aan de gemelde handeling beginnen.

Hoe gebeurt een melding?

Een melding kan zowel op papier als digitaal gebeuren.


In het eerste geval gebeurt de melding via een aangetekend schrijven gericht aan het college van burgemeester en schepenen (A. De Cockstraat 1, 9470 Denderleeuw) of tegen een ontvangstbewijs aan het loket van de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening. Met uitzondering van het meldingsformulier is de samenstelling van een meldingsdossier identiek aan een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning.

 

Vanaf 1 december 2015 is het in Denderleeuw ook mogelijk om uw melding digitaal te doen. Dit gebeurt via het Omgevingsloket van de Vlaamse Overheid. Omtrent de samenstelling van een digitaal meldingsdossier kan worden verwezen naar de normenboeken welke je kan terugvinden op www.omgevingsloket.be onder de rubriek “documentatie”.

Wanneer een melding?

Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven van handelingen waarvoor een melding in plaats van een stedenbouwkundige vergunning volstaat:

  • Het mits voorwaarden uitvoeren van handelingen met een impact op de stabiliteit binnen hoofdzakelijk vergunde (of vergund geachte) gebouwen;
  • Het mits voorwaarden uitvoeren van handelingen met een impact op de stabiliteit aan zijgevels, achtergevels en daken van hoofdzakelijk vergunde (of vergund geachte) gebouwen;
  • Het oprichten van bijgebouwen aangebouwd aan de hoofdzakelijk vergunde (of vergund geachte) woning. Alle bijgebouwen samen hebben een maximale oppervlakte van 40m², worden (mits uitzonderingen) op minstens 2m (achtertuin) of 3m (zijtuin) van de perceelsgrenzen voorzien en hebben een maximale hoogte van 4m;
  • Het creëren van een ondergeschikte wooneenheid voor maximaal twee ouderen of hulpbehoevende personen (het zogenaamde ‘zorgwonen’) binnen het bestaande bouwvolume van een woning.

De volgende opmerkingen inzake de melding dienen echter te worden meegegeven:

  • Een melding kan niet voor handelingen strijdig met andere regelgeving (vb. inzake rooilijnen, bescherming van monumenten, …). Tevens mogen de gemelde handelingen niet in strijd zijn met [1] de eventuele voorschriften van een verkaveling, ruimtelijk uitvoeringsplan, gewestplan, bijzonder plan van aanleg en verordening én [2] met de uitdrukkelijke voorwaarden van (een) eventuele stedenbouwkundige vergunning(en);
  • De meldingsplicht ontslaat de aanvrager/bouwheer evenmin van de verplichting tot medewerking van een architect voor bepaalde handelingen, zoals deze momenteel reeds van toepassing is voor stedenbouwkundige vergunningen;
  • Bij de boven vermelde maximale oppervlakte van 40m² aan bijgebouwen welke kunnen worden aangebouwd aan een woning, dient eveneens rekening te worden gehouden met reeds bestaande bijgebouwen (vb. een reeds bestaande veranda);
  • Voor handelingen in verband met zonevreemde gebouwen en woningen is de procedure van de melding niet van toepassing (en is bijgevolg altijd een stedenbouwkundige vergunning vereist).

Meer informatie?

Gelet op de specifieke voorwaarden waaraan de meldingsplichtige handelingen zijn onderworpen en de hierboven vermelde opmerkingen, is het raadzaam u vooraf te wenden tot de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening. In verband met de melding kan u ook terecht op www.ruimtelijkeordening.be en www.omgevingsloket.be.