Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Verkavelingsvergunning

Wat is een verkavelingsvergunning?

Verkavelen is het verdelen of herverdelen van een perceel in een aantal kleinere percelen, met de bedoeling deze in te richten als bouwgronden. Hiervoor dient een verkavelingsvergunning te worden verkregen. In sommige gevallen gaat een verkaveling ook gepaard met het aanleggen van nieuwe wegen of het verbeteren van bestaande wegen.

 

In sommige gevallen is het ook mogelijk om een bestaande verkavelingsvergunning te wijzigen. Hiervoor dient men een aanvraag tot wijziging van verkavelingsvergunning in te dienen.

Samenstelling van een aanvraag voor een verkavelingsvergunning

Sedert 1 september 2009 is de samenstelling van een aanvraag voor een verkavelingsvergunning of wijziging van verkaveling grondig gewijzigd. Meer informatie hierover kan u terugvinden in het besluit betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een verkavelingsvergunning.

 

De aanvraagformulieren kan u bekomen bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening of op deze website.

Behandeling van een aanvraag voor een verkavelingsvergunning?

De behandeling van een aanvraag voor een verkavelingsvergunning of een wijziging van verkavelingsvergunning is zeer gelijkaardig aan deze voor een stedenbouwkundige vergunning. Meer informatie.

 

Alleen bedraagt de beslissingstermijn voor het College van Burgemeester en Schepenen bij een verkavelingsvergunning of wijziging van verkavelingsvergunning 150 dagen in plaats van 75 of 105 dagen bij een stedenbouwkundige vergunning.

 

In het kader van deze behandelingsprocedure dient te worden vermeld dat de gemeente Denderleeuw sedert 1 april 2006 ontvoogd is. Dit wil zeggen dat ze volledig zelfstandig verkavelingsvergunningen en wijzigingen van verkavelingsvergunning mag afleveren, zonder nog verplicht advies te moeten vragen aan de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van het Agentschap R-O Vlaanderen.

Hoeveel kost het? 

In de gemeente Denderleeuw zijn aan het aanvragen van een verkavelingsvergunning of wijziging van verkavelingsvergunning in principe geen kosten verbonden. Enkel indien de aanvraag wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek, dan betaalt de aanvrager de kosten van de aangetekende zendingen.

Verval van een verkavelingsvergunning

De niet-bebouwde delen van verkavelingen daterend van vóór 22 december 1970 worden verondersteld vervallen te zijn, tenzij de verkavelaar of de eigenaar binnen de 90 dagen na de inwerkingtreding van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening aangifte deed.

 

Voor nieuwe verkavelingen is er een vervalregeling voorzien waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen verkavelingen met en zonder wegenaanleg.

 

Meer informatie over het verval van verkavelingen

Meer informatie?

Bij de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening kunt u uiteraard terecht voor meer informatie inzake verkavelingsvergunningen.