Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Netheidsverantwoordelijke

Wat?

Netheidsverantwoordelijken zijn scholen of verenigingen die samen met het gemeentestuur het zwerfvuilprobleem
in de gemeente willen aanpakken en hiervoor een gemeentelijke toelage ontvangen. De verenigingen en scholen die willen instappen in het project ondertekenen een overeenkomst waarin zij het engagement aangaan om drie maal per jaar het zwerfvuil langs een voorafbepaald traject op te ruimen. Om overlappingen met andere opruimacties te vermijden wordt het traject en de opruimingsdatum steeds in overleg met de dienst Leefomgeving van het gemeentebestuur bepaald.

Hoeveel bedraagt de gemeentelijke toelage?

Voor elke kilometer die de vereniging of school zwerfvuilvrij maakt, wordt een gemeentelijke subsidie van 50 euro betaald. De premie is begrensd tot maximaal 1500 euro per jaar en per vereniging of school.

Van de de netheidsverantwoordelijken wordt in hoofdzaak verwacht dat zij (zwerf)afval opruimen.

Onder dit soort afval verstaan we zowel klein los zwerfafval zoals papiertjes, blikjes, sigarettenpeuken, pet-flesjes... als grotere fracties (bv. afzonderlijk grof vuil).

Een sluikstort dient niet te worden opgeruimd. Wel moet de exacte vindplaats van het sluikstort worden genoteerd en aan de dienst Leefomgeving van het gemeentebestuur worden doorgegeven.

Een sluikstort kan worden herkend aan de vaak grotere hoeveelheden afval die soms bij mekaar horen en meestal op dezelfde locatie gestort worden. Vaak zijn deze locaties plekken waar weinig sociale controle is en de pakkans dus relatief klein is.

Enkele typische voorbeelden van een sluikstort: bouwafval, meerdere stukken grof huisvuil, verschillende afvalzakken, grote hoeveelheden snoei- of ander tuinafval, afgedankt meubilair...

Waar zwerfafval vaak het gevolg van een nonchalante houding is, wordt een sluikstort steeds bewust gedumpt door iemand die niet wil opdraaien voor de ophalings- en verwerkingskosten. Dit zijn kosten waar uiteindelijk de hele maatschappij voor opdraait.

Daarom geldt voor sluikstorters een absolute nultolerantie. Sluikstorten worden steeds gecontroleerd op sporen die naar een dader kunnen leiden. Wordt die dader gevat, dan maakt de politie proces-verbaal op. De vervuiler mag in dat geval rekenen op een forse boete van minstens 375 euro.

 

Het is uiteraard de bedoeling om het opruimen zo veilig mogelijk te laten gebeuren. Voorwerpen die risico's inhouden of waar u zich kan aan kwetsen laat u liggen. Ook hier geldt: noteer de precieze vindplaats en geef dit door aan de dienst Leefomgeving.

Waar en wanneer opruimen?

Het is zinloos om een straat of buurt op te ruimen waar weinig of geen afval ligt of waar net een opruimactie is gebeurd.

Bij elke inschrijving zal daarom telkens een opruimtraject en datum worden afgesproken met de dienst Leefomgeving van het gemeentebestuur.

Hoe een aanvraag indienen?

Via onderstaand aanvraagformulier. Dit formulier kan ook afgehaald worden in het Administratief centrum.

Bijkomende bepalingen

  • De vereniging of school voegt bij de aanvraag het bewijs dat zij een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid heeft afgesloten. Dergelijke verzekering dekt zowel de lichamelijke ongevallen van de deelnemers als de schade die zij veroorzaken aan derden.

  • Feitelijke verenigingen (buurtcomités, vriendengroep,...) kunnen gebruik maken van de gemeentelijke verzekering voor vrijwilligerswerk.
  • Het opgeruimde afval wordt op een afgesproken plaats gedeponeerd en door de gemeentediensten op de overeengekomen datum opgehaald en afgevoerd.
  • Het traject en de opgehaalde hoeveelheid afval worden door de gemeentediensten gecontroleerd aan de hand van het invulformulier dat door de vereniging of school na de actie wordt ingediend bij de dienst Leefmilieu.
  • Bij het gemeentebestuur kunnen alle benodigde materialen voor de opruimactie ontleend worden (veiligheidshesjes, handschoenen, afvalzakken, vuilgrijpers...).