Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Stedenbouwkundige vergunning

Wat?

U wilt gaan bouwen of verbouwen, bijvoorbeeld een garage, een serre of een dakkapel? Voor u begint moet u wel nagaan of u een stedenbouwkundige vergunning nodig heeft. Een stedenbouwkundige vergunning is een toestemming van de gemeente om te mogen bouwen of verbouwen.

Wanneer hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig?

Als algemene regel geldt dat u voor handelingen of werken, zoals bijvoorbeeld het bouwen of verbouwen van een constructie, een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt.

Ook voor bijvoorbeeld het vellen van bomen met bepaalde afmetingen en/of op een bepaalde locatie en het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf heeft u een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Wanneer hebt u geen stedenbouwkundige vergunning nodig?

Op de verplichting tot het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning gelden echter een aantal uitzonderingen voor een aantal eenvoudige handelingen of werken. Deze werden sedert 1 december 2010 grondig uitgebreid.

 • In sommige gevallen volstaat een melding in plaats van een stedenbouwkundige vergunning;
 • In andere gevallen geldt de zogenaamde vrijstelling en is zelfs helemaal geen stedenbouwkundige vergunning of melding noodzakelijk.

Samenstelling aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning?

Een belangrijk element bij de samenstelling van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning is de al dan niet verplichte tussenkomst van een architect. Het uitvoeringsbesluit waarin expliciet wordt vermeld welke werken zijn vrijgesteld van de medewerking van een architect kan u hier terugvinden.

 

Voor aanvragen vrijgesteld van de medewerking van een architect volstaat een ‘eenvoudige' dossiersamenstelling. Voor aanvragen met medewerking van een architect is een ‘uitgebreide' dossiersamenstelling noodzakelijk. Technische werken en terreinaanlegwerken vormen een afzonderlijke categorie waarvoor nog een andere dossiersamenstelling vereist is.

 

Voor meer informatie over de samenstelling van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning kan u terecht op de website www.ruimtelijkeordening.be. Op deze webstek van de Vlaamse overheid vindt u onder meer:

De samenstelling van een digitaal ingediende aanvraag verschilt in een aantal opzichten van een op papier ingediende aanvraag. Hiervoor werden normenboeken opgemaakt welke je kan terugvinden op www.omgevingsloket.be onder de rubriek “documentatie”.


In onze gemeente moet bij de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfsgebouwen, gebouwen met een (gedeeltelijk) publiek karakter en meergezinswoningen ook een 'inlichtingenformulier brandpreventie' toegevoegd worden. Dit formulier helpt de brandweer om de juiste normen te hanteren wanneer zij een nieuw bouwproject moeten controleren op brandveiligheid. Wordt dit formulier niet toegevoegd of ingevuld en/of beschikt de brandweer over te weinig informatie, dan wordt het project automatisch gecontroleerd volgens de strengste regelgeving.


Uiteraard kan u betreft de samenstelling van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning ook terecht bij de dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.

Hoe indienen van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning?

Een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning wordt op papier of digitaal ingediend.


In het eerste geval gebeurt dit via een aangetekend schrijven gericht aan het college van burgemeester en schepenen (A. De Cockstraat 1, 9470 Denderleeuw) of tegen een ontvangstbewijs aan het loket van de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening. De aanvraag dient hierbij in een aantal exemplaren aangeleverd te worden. Hiervoor neemt u het best vooraf contact op met de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.


Vanaf 1 december 2015 is het in Denderleeuw ook mogelijk om uw aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning digitaal in te dienen. Dit gebeurt via het Omgevingsloket van de Vlaamse Overheid.

Behandeling van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning?

Op de website www.ruimtelijkeordening.be kan u onder de rubriek ‘burger’ meer informatie terugvinden over de behandelingsprocedure van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning.


In het kader van deze behandelingsprocedure dient te worden vermeld dat de gemeente Denderleeuw sedert 1 april 2006 ontvoogd is. Dit wil zeggen dat ze volledig zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen mag afleveren, zonder (in sommige gevallen) nog verplicht advies te moeten vragen aan de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van het Departement Ruimte Vlaanderen.

Hoeveel kost het?

In de gemeente Denderleeuw zijn aan het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning in principe geen kosten verbonden. Enkel indien de aanvraag wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek, dan betaalt de aanvrager de kosten van de aangetekende zendingen.

Meer informatie?

U doet er goed aan u bij de dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw te informeren alvorens met (ver)bouwwerken te starten. Bij deze dienst kan u in alle opzichten meer informatie krijgen over de stedenbouwkundige vergunningsplicht.

 

In verband met stedenbouwkundige vergunningen kan u ook terecht op de websites www.ruimtelijkeordening.be en www.omgevingsloket.be.

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw
  Alfons De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 630
  Fax 053 680 748
  e-mail
  openingsuren