Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Inzage in bestuursdocumenten (Openbaarheid van bestuur)

Wat?

Overheidsdiensten moeten duidelijk en voldoende informeren over hun beleid, regelgeving en dienstverlening. Elke instantie is verplicht om de bevolking of betrokken doelgroepen systematisch, correct, tijdig, evenwichtig en op verstaanbare wijze voor te lichten over haar aanbod. Dat is het principe van actieve openbaarheid van bestuur: de overheid neemt zelf het initiatief om u op de hoogte te brengen. 

 

Als burger hebt u ook het recht om een bestuursinstantie te vragen om de openbaarmaking van bestuursdocumenten, hetzij door inzage, uitleg of een afschrift te geven. Dat is het principe van passieve openbaarheid: u vraagt toegang tot documenten aan de overheid.

 

Bestuursinstanties zijn verplicht om bestuursdocumenten openbaar te maken, tenzij ze vallen onder de uitzonderingsgronden op de openbaarheid.

Over welke documenten gaat het?

De definitie van een bestuursdocument is zeer ruim: “de drager, in welke vorm ook, van informatie waarover een instantie beschikt”. Dat betekent dat in principe alle informatie waarover de overheid beschikt, kan worden opgevraagd, ongeacht de informatiedrager (papier, digitaal, audiovisueel):

 • schriftelijke stukken (documenten, notulen van vergaderingen, omzendbrieven, contracten, vergunningen, e-mails, ...)
 • bestanden, databankuittreksels, statistieken, ...
 • foto's, geluids- en beeldopnamen
 • ...

Alle documenten die de overheid bezit, komen in aanmerking, dus niet alleen de documenten die tot een beslissing geleid hebben. Het moet niet noodzakelijk gaan om eigen documenten van de overheid, die de overheid zelf heeft opgemaakt of geproduceerd. Ook documenten die van derden (particulieren of andere overheden) afkomstig zijn, vallen hieronder.

Uitzonderingen

Op het principe van deze openbaarheid bestaan uitzonderingenZo kan uw aanvraag o.a. niet worden toegestaan als:

 • de openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (tenzij de betrokkene akkoord gaat);
 • uw vraag te algemeen of te vaag werd geformuleerd;
 • de informatie door een derde vrijwillig en vertrouwelijk aan de overheid is meegedeeld (tenzij de betrokkene akkoord gaat);
 • het bestuursdocument niet af of onvolledig is of nog geproduceerd moet worden (openbaarheid kan enkel voor bestaande documenten).

Openbaarmaking van documenten

Iedereen kan bestuursdocumenten opvragen: natuurlijke personen, rechtspersonen, feitelijke verenigingen of groeperingen, bedrijven, … 

 

U geeft zelf aan welke vorm van openbaarmaking u verkiest:

 • inzage in het document (gratis)
 • uitleg over het document (gratis)
 • een afschrift van het document (tegen betaling volgens onze retributiereglementen).

 

De aanvraag moet betrekking hebben op bestaande documenten. U kunt de overheid dus bijvoorbeeld NIET vragen om:

 • gegevens te verzamelen uit dossiers en daaruit een nieuw document op te maken om de aanvraag te beantwoorden
 • de gevraagde informatie te verwerken of te analyseren
 • bijkomende uitleg op te schrijven
 • een samenvatting van een omvangrijk dossier te maken.

 

Toekomstige documenten kunnen evenmin opgevraagd worden. Als het document niet af is of onvolledig is, moet het niet worden vrijgegeven. Het is ook niet mogelijk om documenten op te vragen die fysiek vernietigd zijn conform de voorschriften van het archiefdecreet.

Hoe aanvragen?

Doe meteen een aanvraag via ons e-formulier

U richt uw aanvraag schriftelijk aan de algemeen directeur bij voorkeur via ons e-formulier of via e-mail, brief, ...


In de aanvraag vermeldt u:

 • waarover de aanvraag gaat en om welke documenten het gaat
 • op welke manieru de documenten wil zien:
  • inzage in de documenten
  • uitleg bij de documenten
  • afschrift of kopie
 • uw naam en adres als aanvrager.

Als uw aanvraag onvolledig is, zal men vragen om uw aanvraag verder te specificeren of aan te vullen.


Moet ik vermelden waarom ik bepaalde informatie opvraag?

 • Als u algemene bestuursdocumenten opvraagt, moet u geen belang kunnen aantonen.
 • U moet wel een belang kunnen aantonen als u documenten van persoonlijke aard opvraagt die niet over uzelf gaan.

 

De beslissing tot openbaarmaking is de bevoegdheid van de algemeen directeur. Meer lezen over de behandeling van mijn aanvraag.

Beroep

Indien u het niet eens bent met het standpunt van de algemeen directeur kunt u tegen deze beslissing, het ontbreken van een beslissing of de slechte uitvoering van de beslissing in beroep gaan.

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Secretariaat
  A. De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 601
  Fax 053 680 748
  e-mail
  openingsuren
Verwante pagina's