Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Leegstand en verwaarlozing

Algemeen

Het voorkomen en bestrijden van langdurige leegstand/verwaarlozing van woningen en gebouwen en terreinen vormt een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk woonbeleid.

Het is noodzakelijk om langdurige leegstand en verwaarlozing van woningen en/of gebouwen te voorkomen en te bestrijden omdat deze op verschillende wijzen hinder en mogelijks gevaar veroorzaken.

Het doel van leegstands- en verwaarlozingsbelasting is dat er zoveel mogelijk woningen en/of gebouwen van goede kwaliteit effectief volgens hun functie gebruikt worden.

Dit bepaalt dat in Denderleeuw een register verwaarlozing en een register leegstand wordt bijgehouden.


Inventaris leegstand


1. Waarom?

 • Met dit leegstandsbeleid wenst de gemeente het tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen gedeeltelijk in te vullen;
 • Leegstand kent immers een aantal negatieve effecten op de leefbaarheid van een straat en/of wijk, dit terwijl er meer dan genoeg vraag is naar kwaliteitsvolle betaalbare woningen;

 • Langdurige leegstand van woningen en/of gebouwen gaat snel over in verkrotting, met gevaar voor de veiligheid van de omwonenden of voorbijgangers tot gevolg;

2. Wat?

 • Een leegstaande woning: Een woning die gedurende een periode van ten minste 12 opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie of de volgende functies die een effectief en niet-occasioneel gebruik van de woning met zich meebrengen.
 • Een leegstaand gebouw: Een gebouw waarvan meer dan de helft van een totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een periode van ten minste twaalf opeenvolgende maanden.

 

Een aantal indicaties zoals het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister op het adres van de woning, gebroken ramen, uitpuilende brievenbus, langdurig neergelaten rolluiken, het ontbreken van een aangifte als tweede verblijf, ... .

 

3. Werkwijze:
 • Een genummerde administratieve akte, met één of meerdere foto's en een beschrijvend verslag, met vermelding van de indicaties die de leegstand staven, worden verstuurd naar de zakelijk gerechtigden.
 • 30 dagen tijd om beroep aan te tekenen tegen de opname leegstand.

 • Aanvragen van een vrijstelling kan binnen de 9 maanden of elke daaropvolgend jaar 3 maand voor vervaldatum.

 • Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt als een zakelijk gerechtigde bewijst dat de woning gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden aangewend wordt overeenkomstig de functie, of kan bewijzen dat er een geregistreerd huurcontract lopende is.

 • Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt als een zakelijk gerechtigde bewijst dat meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie, aangewend wordt gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden.

Inventaris verwaarlozing

1. Waarom?

Uiterlijke kenmerken van verval die verwaarloosde woningen en gebouwen vertonen, hebben een negatieve invloed op de hele buurt, ontsieren het algmeen zicht van de gemeente en werken verloedering van het straatbeeld in de hand.  Het maakt de gemeente ook minder aantrekkelijk voor nieuwe inwoners.

Om zo eigenaars aan te sporen om snel actie te ondernemen en dus het risico op schade aan aanpalende panden te bepereken.

 

2. Wat?

Een woning of gebouw wordt als verwaarloosd beschouwd als gebreken worden vastgesteld die verder verval op korte termijn in de hand werken. Dit geldt in het bijzonder wanneer:

 • De water-of winddichtheid is aangetast en/of
 • De stabiliteit is aangetast en/of
 • Onderdelen losgekomen zijn of dreigen los te komen en/of
 • Voorgaande gebreken met voorlopige of ontoereikende maatregelen werden verholpen.

 

3. Werkwijze:

 • Opsomming van de gebreken (gebreken of tekenen van verval aan de buitenzijde van de woning) in een administratieve akte (in de vorm van een beschrijvend verslag) + foto wordt verstuurd naar de eigenaar.
 • 30 dagen tijd om beroep aan te tekenen tegen de registratie verwaarlozing.
 • Aanvragen van een vrijstelling kan binnen de 9 maanden of elke daaropvolgend jaar 3 maand voor vervaldatum.
 • Een gebouw of een woning wordt geschrapt uit het verwaarlozingsregister wanneer de zakelijk gerechtigde bewijst dat alle tekenen van verwaarlozing uit het beschrijvend verslag werden hersteld of verwijderd. In geval van sloop moet alle puin zijn geruimd.

 

 

 

Verwaarlozing of leegstand ongedaan maken is dus vaak veel goedkoper en dat is ook de bedoeling.

Soms zijn er omstandigheden of redenenen om (voorlopig) geen belasting te heffen. Met een vrijstelling word je (tijdelijk) vrijgesteld van de belastingplicht. Indien binnen een bepaalde termijn de verwaarlozing of leegstand niet zijn opgelost, betaal je toch belasting.

Let op! Een vrijstelling krijg je niet automatisch.  Vraag dus zelf tijdig de vrijstelling aan. Ook als de gebreken zijn opgelost, moet de eigenaar zelf om een schrapping uit de inventaris vragen.

Bij overdracht van het gebouw of de woning moet de overdrager de verkrijger op de hoogte brengen van de opname in het leegstands- en/of verwaarlozingsregister.

Belasting op verwaarloosde terreinen

1. Waarom?

Verwaarloosde buitenruimten, braakliggende percelen, voortuinen (lang gras, onverzorgd, verwilderde begroeiing, ...) zijn meer vatbaar voor sluikstorten; of het aantrekken van ongedierte. Bovendien kunnen dergelijke toestanden ook wel eens aanlieding geven tot wrevel en ergernis tussen buren: snel opruimen is dus de boodschap.  Het resultaat is een netter straatbeeld en de bevordering van de veiligheid.

 

2. Wat?

Het betreft alle (bebouwde en onbebouwde) percelen en voortuinen waarvan gedurende het aanslagjaar wordt vastgesteld dat zij niet regelmatig (minstens 2 maal per jaar) onderhouden (gemaaid) worden of overwoekerd zijn door ongewenste begroeiing of waarop zich groenafval of andere afvalproducten bevinden waardoor het uitzicht storend is voor de esthetiek van de omgeving of van het woon- en leefmilieu.

 

3. Werkwijze:

Na de betekening van de vaststelling krijgt de belastingplichtige veertien dagen de tijd om het perceel te onderhouden of op te ruimen.