Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Leegstand, verwaarlozing en verkrotting

Algemeen

De dienst Huisvesting is belast met de opmaak en het beheer van de inventaris, in het kader van de belasting op leegstand en verwaarlozing van het Vlaams Gewest. Woningen die langer dan 12 maanden leegstaan, komen in aanmerking voor deze belasting, die op termijn zeer hoog kan oplopen. De dienst doet niet alleen controles van leegstaande of verwaarloosde woningen, maar inventariseert ook leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten.

 

Leegstandsregister

Elke gemeente houdt een register bij van:

 

1. Leegstand:

 • leegstaande woningen;
 • leegstaande gebouwen;
 • leegstaande bedrijfsgebouwen.

2. Verwaarlozing:

 • verwaarloosde woningen
 • verwaarloosde gebouwen
 • verwaarloosde bedrijfsgebouwen.

3. Verkrotting:

 • ongeschikte woningen;
 • onbewoonbare woningen;
 • verkrotte gebouwen.

 

Het leegstandsregister vormt een bestuursdocument en is als dusdanig toegankelijk voor het publiek. De opmaak en opbouw van het register kan door de gemeente aan een dienstverlenende vereniging worden opgedragen.

 

Een gebouw staat leeg indien meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie (af te leiden uit vergunning, melding of gewoonlijk gebruik) wordt aangewend gedurende 12 opeenvolgende maanden.

Afwijkingen:

 • nieuwe gebouwen;
 • gebouwen die in hoofdzaak gediend hebben voor een economische activiteit;
 • gebouwen die in aanmerking komen voor inventarisatie op de lijst van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten.

 

Een woning staat leeg indien zij gedurende 12 opeenvolgende maanden niet aangewend wordt als woning of overeenkomstig een functie, die een effectief en niet-occasioneel gebruik met zich meebrengt.

Afwijkingen:

 • nieuwe woningen;
 • woningen die in aanmerking komen voor inventarisatie op de lijst van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten;
 • woningen die geïnventariseerd zijn als ongeschikt of onbewoonbaar.

 

Een nieuw gebouw of een nieuwe woning wordt als leegstaand beschouwd, indien dat gebouw of die woning binnen 7 jaar na de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning in laatste administratieve aanleg niet aangewend wordt.

 

De opsporing en vaststelling van leegstand gebeurt door gemeentelijke ambtenaren.

Zakelijk gerechtigde worden in kennis gesteld van de beslissing tot opname in het leegstandsregister. Zij hebben 30 dagen de tijd om in beroep te gaan bij het College van Burgemeester en Schepenen (beslissing binnen 90 dagen).

 

Kennisgeving leegstandsregister

Met het oog op de actualisering van het leegstandsregister organiseert de gemeente minimaal jaarlijks een algemene controle van de gebouwen en de woningen, waarvoor een vermoeden van leegstand bestaat.

 

Leegstandsheffing

Met het oog op het voorkomen en bestrijden van de leegstand van gebouwen en woningen is de gemeenteraad gemachtigd om een jaarlijkse belasting te heffen op gebouwen en woningen, die zijn opgenomen in het leegstandsregister: de leegstandsheffing.

 

Minimumaanslag per leegstaand gebouw of leegstaande woning:

 • € 990,00 voor een volledig gebouw of woonhuis;
 • € 75,00 voor een kamer of studentenkamer;
 • € 300,00 voor elke andere woongelegenheid.

 

Leegstandsheffing is verschuldigd op gebouwen en woningen, die gedurende 12 opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het leegstandsregister. Bij het verstrijken van elke periode van 12 maanden vanaf de datum van de eerste verjaardag van de opname in het register.

 

Heffingsplichtige is diegene die bij het verschuldigd worden van de heffing, eigenaar, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker is van het gebouw of de woning.

 

Bij overdracht van het gebouw of de woning moet de overdrager de verkrijger op de hoogte brengen van de opname in het leegstandsregister.

 

Toepassing van het decreet van 30 mei 2008 (vestiging, invordering en geschillenprocedure gemeentebelastingen).

 

Subjectgebonden vrijstellingen:

 • eigenaars van 1 enkele woning;
 • heffingsplichtige die verblijft in een erkende ouderenvoorziening of in een psychiatrische instelling;
 • heffingsplichtige met beperkte handelingsbekwaamheid, ingevolge een rechterlijke beslissing;
 • heffingsplichtige die sinds minder dan 1 jaar zakelijk gerechtigde is van het gebouw of de woning;
 • heffingsplichtige laat leegstand aanhouden, omwille van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend.

 

Objectgebonden vrijstellingen:

 • goed is gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd onteigeningsplan, of er is een onteigeningsplan vastgesteld;
 • goed is beschermd als monument, als onderdeel van een stads- of dorpsgezicht of landschap, of staat op een ontwerp van lijst;
 • goed is vernield of beschadigd ten gevolge van een ramp (max. 3 jaar vrijstelling);
 • goed is verzegeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, of omwille van een expertise in een gerechtelijke procedure (max. 2 jaar vrijstelling) en kan daardoor niet gebruikt worden;
 • goed wordt gerenoveerd (max. 3 jaar vrijstelling), of bevindt zich in de situatie van artikel 18, § 2 van de Vlaamse Wooncode;
 • goed maakt het voorwerp uit van een sociaal beheersrecht.

 

Schrapping uit het leegstandsregister

Schrapping uit het leegstandsregister als het gebouw / de woning gedurende 6 opeenvolgende maanden aangewend wordt, overeenkomstig de functie (datum van schrapping = eerste dag van aanwending overeenkomstig functie).

 

Voor de schrapping uit het leegstandsregister richt de zakelijk gerechtigde een gemotiveerd verzoek aan de administratie. De administratie onderzoekt of er redenen zijn tot schrapping uit het leegstandsregister en neemt een beslissing binnen een termijn van 2 maanden na de ontvangst van het verzoek.