Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Rampenfonds

Als gevolg van de zesde staatshervorming is het Rampenfonds een bevoegdheid geworden van de  Vlaamse overheid.

 

Er is een verschil tussen een algemene ramp en een landbouwramp.

 • Een algemene ramp is een ramp waarbij aanzienlijke schade wordt veroorzaakt door één of meerdere natuurverschijnselen, zoals aardbevingen, aardverschuivingen, vloedgolven, zware overstromingen, windhozen of stormwinden, aan onroerende-, roerende goederen, landbouw, gronden en bossen.
 • Een landbouwramp is een ramp waarbij er alleen landbouwschade is.

Vergoeding door de brandverzekering

Sinds 1 maart 2007 moet in alle woningverzekeringspolissen (brand en eenvoudige risico's) de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen opgenomen zijn. Uw brandverzekering moet dus natuurrampen dekken. Deze verzekering geldt onder meer voor schade aangericht door:

 • overstroming
 • overlopen of opstuwen van openbare riolen
 • terreinverschuiving of –verzakking
 • aardbeving

U moet uw schadegeval aan uw brandverzekeraar aangeven. Het is de verzekeraar die u zal vergoeden. Het is dus absoluut aan te raden om een brandverzekering af te sluiten voor uw woning, maar dit is in België niet verplicht.

Wanneer kan u een beroep doen op het Rampenfonds?

Enkel in uitzonderlijke gevallen én als het schadefeit als algemene ramp erkend wordt, kan het Rampenfonds tussenkomen. Er kan een beroep gedaan worden op het Rampenfonds in onderstaande gevallen:

 • de goederen die niet verzekerd zijn wegens de financiële toestand van het slachtoffer. Betrokkene dient te bewijzen dat hij/zij op het ogenblik van de ramp recht had op een leefloon of op een gelijkwaardige financiële hulpverlening;
 • de goederen die geen eenvoudig risico inhouden;
 • de landbouwgoederen die in principe uitgesloten zijn van de dekking door de verzekering, namelijk de niet-binnengehaalde oogsten, de levende veestapel buiten het gebouw, de bodem, de teelten en de bosaanplantingen;
 • de voertuigen die niet beschermd staan in een garage of onder een carport;
 • de goederen die tot het openbaar domein behoren.

Opmerking

Hoewel storm- en hagelschade meestal verplicht zijn opgenomen in de brandverzekering, kan men hiervoor nog steeds een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming bij het Vlaams Rampenfonds. De ouderdomssleet; de vrijstelling van 250 euro en drievierde van de tegemoetkoming van de verzekering zullen in dat geval van uw schadevergoeding afgetrokken worden.

Hoe wordt een natuurramp erkend?

Als er zich een natuurramp heeft voorgedaan, is het de taak van de getroffen gemeente om daar zo veel mogelijk gegevens over te verzamelen.

De gemeente zal die informatie dan bezorgen aan het Vlaams Rampenfonds, die op zijn beurt de erkenning van de ramp aan de minister-president van de Vlaamse overheid zal vragen.

Het Vlaams Rampenfonds verzamelt alle wetenschappelijke en financiële informatie die nodig is om een dossier samen te stellen. De minister-president legt het erkenningsdossier aan de Vlaamse Regering voor, die beslist over de goedkeuring.

Daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na de verschijning in het Belgisch Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp.

Aanvraag van een schadevergoeding

 • Contacteer in eerste instantie steeds uw verzekeringsmaatschappij;
 • Verzamel zoveel mogelijk bewijsstukken (aankoop- en herstelfacturen, foto's, interventieverslagen hulpdiensten, ....);
 • Doe uw aanvraag met de officiële aanvraagformulieren die u kan downloaden op www.bestuurszaken.be/rampenfonds. Hier vindt u eveneens de gids "gebruikershandleiding Vlaams Rampenfonds";
 • De aanvraag moet u uiterlijk indienen op de laatste dag van de derde maand die volgt op de maand waarin het besluit dat de ramp officieel erkend werd, in het Belgisch Staatsblad is verschenen.
 • De aanvraag moet in één exemplaar, bij voorkeur aangetekend, worden opgestuurd naar de dienst van het Vlaams Rampenfonds: Vlaamse Overheid - Bestuurszaken - Vlaams Rampenfonds - Boudewijnlaan 30 bus 48 zone 4c, 1000 Brussel

Meer info

Wanneer u schade hebt opgelopen door een natuurramp is het belangrijk dat u het gemeentebestuur op de hoogte brengt van de geleden schade.

U kunt dit doen via internezaken@denderleeuw.be of bellen naar 053 640 690 of 053 640 692.

 

Voor meer specifieke informatie neemt u best contact op met:

Vlaamse Overheid - Bestuurszaken - Vlaams Rampenfonds

Boudewijnlaan 30 bus 48, zone 4C - 1000 Brussel

02 553 50 10

www.bestuurszaken.be/rampenfonds

rampenfonds@vlaanderen.be