Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Speelstraat

Wat? 

Een speelstraat is een straat die tijdelijk verkeersvrij wordt gemaakt zodat er ruimte vrij komt voor spel en ontspanning. Op deze manier zorgt een speelstraat voor het versterken van de sociale cohesie in de buurt.

Een speelstraat geeft zo de mogelijkheid aan de kinderen om te spelen, aan de jongeren en volwassenen om te babbelen, een drankje te nuttigen of zelfs een heuse zomerse barbecue te organiseren.

 

Het initiatief en de organisatie voor de inrichting van een speelstraat ligt bij de buurtbewoners. Speelstraten zijn immers een recht en geen plicht: 2/3 van de gezinnen uit de straat moet daarom schriftelijk akkoord gaan met de inrichting.

Minimum 3 speelstraat-verantwoordelijken (peters/meters) uit de straat ondertekenen een afsprakennota met de gemeente Denderleeuw. Zij zijn het aanspreekpunt voor de bewoners van de straat en de gemeente.

Bewoners kunnen wel onderling nog andere afspraken maken voor de goede werking van de speelstraat.

 

De speelstraat is geen extra kinderopvang. Ouders blijven zelf verantwoordelijk voor hun kinderen.

Formules

Speelstraten kunnen in onze gemeente worden ingericht tijdens de paas- en zomervakantie.

 

Er zijn verschillende formules mogelijk:

 • Formule 1: 1 vaste dag per week;
 • Formule 2: 7 of 14 dagen na elkaar;
 • Formule 3: 2 afzonderlijke termijnen van 7 of 14 dagen (1 termijn in juli en 1 termijn in augustus)

De speeluren worden door het straatteam bepaald en gelden voor de totale duur van de speelstraat. Meestal is dit van 13.00 tot 20.00 uur.

Komt onze straat in aanmerking?

Niet elke straat kan speelstraat worden. Daarom is het goed om vooraleer een aanvraag in te dienen, even stil te staan bij enkele vragen:

 • Is de straat een woonstraat?
 • Geldt er een maximum snelheidsregime van 50 km/uur?
 • Is er geen (belangrijk) doorgaand verkeer?
 • Rijdt er geen openbaar vervoer door de straat?
 • Blijven de omliggende straten bereikbaar na invoering van de speelstraat? 

Kunt u op bovenstaande vragen volmondig ja antwoorden, dan is de kans groot dat uw straat speelstraat kan worden.

Een aanvraag indienen

Uw straat omtoveren tot speelstraat kan in enkele stappen. De mobiliteitsdienst helpt u hierbij.

 

Alles begint bij het indienen van een aanvraag. U kunt dit aanvraagformulier telefonisch aanvragen, afhalen op het gemeentehuis of downloaden.

Het verkeerstechnisch onderzoek (door de gemeente)

Wanneer de aanvraag is ingediend en aan alle voorwaarden werd voldaan, onderzoekt de mobiliteitsdienst of de straat in aanmerking komt. Tijdens een plaatselijk onderzoek wordt de woonstraat getoetst aan de voorwaarden om in aanmerking te komen als speelstraat (zie hierboven).


 

Als de straat in aanmerking komt, worden de organisatoren hiervan tijdig verwittigd door de mobiliteitsdienst. Vanaf dan kan men op zoek naar minstens drie peters of meters die de inrichting van de speelstraat steunen en speelstraat-verantwoordelijken worden.

Het buurtonderzoek (door de de organisatoren)

Zodra de gemeente haar fiat geeft, komt het erop neer dat de organisatoren de andere bewoners inlichten en overtuigen om van de straat een speelstraat te maken.

 

 

66% van de bewoners van de toekomstige speelstraat moet hiermee akkoord gaan. Dit onderzoek gebeurt aan de hand van een bewonersenquête.

Afspraken tussen gemeente en organisatoren

De peters en meters ondertekenen in het gemeentehuis een buurtcontract, dat is een afsprakennota tussen de speelstraat en de gemeente Denderleeuw.

 

De speelstraat-verantwoordelijken zien er op toe dat de gemaakte afspraken correct worden opgevolgd.

Wat doet de gemeente Denderleeuw voor de speelstraat?

 • De gemeente sluit een verzekering af voor de kinderen die deelnemen aan de speelstraat (algemene burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering en een polis lichamelijke ongevallen).
 • De gemeente staat in voor het gratis leveren en ophalen van de verkeerssignalisatie.
 • De gemeentelijke mobiliteitsdienst is het aanspreekpunt in geval van moeilijkheden en/of problemen.

Wat doen meters en peters voor de speelstraat?

 • Zij zorgen dagelijks voor het plaatsen en weghalen van de afsluithekken.
 • Zij houden toezicht en zorgen dat alles goed verloopt.
 • Zij zijn de contactpersonen van de speelstraat.
 • Zij evalueren de speelstraat. Dit kan via dit formulier

Speelstraat en het verkeer

Speelstraten kunnen ingericht worden in een woonstraat met snelheidsbeperking tot 50 km/uur en zonder dat de straat is gelegen langsheen een traject van openbaar vervoer. De vlotte verkeerscirculatie in de buurt mag niet in het gedrang komen.

 

De speelstraat wordt volledig afgesloten met hekkens en een verkeersbord C3 met daaronder een onderbord waarop de uren staan vermeld wanneer de straat ingericht is als speelstraat.

Doorgaand verkeer is niet toegelaten. Fietsers en bestuurders van auto's en andere motorvoertuigen die in de speelstraat wonen of er een garage hebben, mogen er wel rijden, op voorwaarde dat ze dat stapvoets doen. Fietsers dienen zo nodig af te stappen. 

 

Bewoners mogen parkeren in de speelstraat, al is het voor de kinderen natuurlijk leuker als ze wat meer ruimte krijgen. Spelende kinderen en ook skaters hebben het statuut van voetganger. Zij mogen dus niet gehinderd worden of in gevaar gebracht. 

Alle andere weggebruikers moeten voorrang verlenen aan voetgangers, skaters en spelende kinderen. Opgelet: hulp- en ordediensten mogen in alle omstandigheden in de speelstraat rijden.

 

Wanneer de speelstraat door omstandigheden niet gebruikt wordt, bijvoorbeeld omdat het regent, kan beslist worden de straat die dag niet af te sluiten. De voorziene verkeerssignalisatie wordt op dat ogenblik niet zichtbaar gemaakt voor de weggebruikers.

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Mobiliteit
  Alfons De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 655
  Fax 053 680 748
  e-mail
  openingsuren
 • Dienst Jeugd
  Stationsstraat 7
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 645 401
  Fax 053 684 711
  e-mail
  openingsuren
Verwante pagina's