Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Inzage in bestuursdocumenten (Openbaarheid van bestuur)

Wat?

Bestuursdocumenten waarover het gemeentebestuur beschikt, zijn in principe openbaar. Elke burger kan dus bestuursdocumenten opvragen en inkijken, er uitleg over vragen of er een kopie van verkrijgen. Dit heet passieve openbaarheid van bestuur. 

Er zijn evenwel een aantal uitzonderingen voorzien, om andere belangen te beschermen. Ook mag u niet vragen om documenten te verwerken, te analyseren of aan te maken.

Verder mag u vragen om onjuiste en/of onvolledige informatie over uzelf te laten verbeteren of aanvullen. Hiervoor legt u de nodige bewijsstukken voor.


De wijze waarop een aanvraag moet gebeuren en hoe het gemeentebestuur een aanvraag moet afhandelen, wordt beschreven in het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de Openbaarheid van Bestuur.

Tarief?

 • Inzage en uitleg krijgt u kosteloos.
 • Indien u een kopie wenst, dient u wel een vergoeding te betalen, zoals vastgelegd in het retributiereglement op het verstrekken van administratieve inlichtingen en prestaties (zie onderaan).
 • Ook de verbetering of aanvulling van uw eigen persoonsgegeven is gratis.

Over welke documenten gaat het?

Het decreet spreekt over bestuursdocumenten. Dit is alle informatie waarover het gemeentebestuur beschikt, in welke vorm deze informatie ook gegoten is (bv. teksten, films, foto´s, videobanden, geluidsopnamen, meetresultaten, plannen...). 

 

Informatie die een waardeoordeel of een beoordeling bevat van een persoon of een beschrijving van het gedrag van een persoon, kunt u enkel verkrijgen indien u kunt aantonen dat u er belang bij heeft.

Uitzonderingen

Op het principe van deze openbaarheid bestaan uitzonderingen. Deze vindt u integraal terug in het decreet. Bij de uitzonderingen maakt men een onderscheid tussen milieu-informatie en andere informatie.

 

Zo kan uw aanvraag o.a. niet worden toegestaan als:

 • de openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (bv. registers en akten van de burgerlijke stand van minder dan 100 jaar oud, strafregister, personeelsdossiers, …);
 • uw vraag te algemeen of te vaag werd geformuleerd (bv. afschrift van alle gemeenteraadsbesluiten);
 • de informatie door een derde vrijwillig en vertrouwelijk aan de overheid is meegedeeld;
 • het bestuursdocument niet af of onvolledig is of nog geproduceerd moet worden (openbaarheid kan enkel voor bestaande documenten).

Er kunnen eveneens uitzonderingen van toepassing zijn voor taken die de gemeente uitoefent in opdracht van de federale overheid of de Vlaamse overheid. Dit zijn dan uitzonderingen in verband met materies waarvoor deze overheden bevoegd zijn die zich in andere wetgeving bevinden.

Indien er een uitzondering van toepassing is, zal dit worden meegedeeld in het antwoord.

Hoe aanvragen?

Doe meteen een aanvraag via ons e-formulier


U richt uw aanvraag schriftelijk aan de gemeentesecretaris. Dit kunt u doen per brief, fax of via e-mail naar secretaris@denderleeuw.be.

U kunt ook op de betrokken dienst uw vraag laten noteren door een ambtenaar.

 

In de aanvraag vermeldt u:

 • uw naam en adres (en gebeurlijk de naam en adres van de persoon voor wie u de aanvraag doet);
 • over welke documenten het gaat (of minstens de aangelegenheid waarop deze documenten betrekking hebben);
 • de vorm waarin u het bestuursdocument wenst (digitaal, papier...).

U moet dus duidelijk omschrijven om welke documenten het gaat. Uw aanvraag mag niet onredelijk zijn en niet te algemeen geformuleerd zijn. Indien dit het geval is, zal men vragen om uw aanvraag te herformuleren.

Behandeling van de aanvraag

De beslissing tot openbaarmaking is de bevoegdheid van de gemeentesecretaris. 

De secretaris registreert uw aanvraag en beantwoordt ze binnen een termijn van 15 dagen na registratie. 

Het is mogelijk dat het beantwoorden van uw aanvraag meer tijd in beslag neemt. In dat geval ontvangt u een verlengingsbeslissing. De termijn kan maximaal met 15 dagen verlengd worden.

 

Indien uw vraag handelt over een document dat niet in het bezit is van het gemeentebestuur, zal het gemeentebestuur uw aanvraag doorsturen naar de bevoegde instantie. Het gemeentebestuur zal u hiervan schriftelijk informeren.

 

Indien u inzage heeft gevraagd, delen wij u mee met wie u contact moet opnemen om een concrete afspraak te maken.

Indien u kopieën heeft gevraagd, zal het gemeentebestuur u eerst vragen het verschuldigde bedrag over te schrijven. Na ontvangst van de betaling worden de documenten u onmiddellijk bezorgd.

 

Binnen de 30 kalenderdagen na de registratie van uw aanvraag moet het gemeentebestuur de beslissing tot openbaarmaking uitvoeren (of binnen 45 kalenderdagen indien de oorspronkelijke termijn werd verlengd).

Beroep

Indien u het niet eens bent met het standpunt van de secretaris kunt u tegen deze beslissing, het ontbreken van een beslissing of de slechte uitvoering van de beslissing in beroep gaan.

U dient uw beroep schriftelijk (per brief of e-mail) in bij:

 

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie
Afdeling openbaarheid van bestuur
Departement Kanselarij en Bestuur
Boudewijnlaan 30, bus 20
1000 Brussel

Tel.: 02 553 57 25

E-mail: openbaarheid@vlaanderen.be

 

U moet uw beroep indienen binnen de 30 kalenderdagen nadat de beslissing werd verstuurd of moest uitgevoerd worden. Dit is uiteraard niet het geval indien u geen beslissing hebt ontvangen.

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Secretariaat
  A. De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 601
  Fax 053 680 748
  e-mail
  openingsuren
Verwante pagina's