Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Aanvraag vergunning tijdelijke inname openbaar domein

Online aanvragen

 

Wat?

Als u voor een verhuis of werken aan uw huis of pand tijdelijk het openbaar domein (de openbare weg, het fiets- of voetpad, parkeerplaatsen...), dan hebt u hiervoor steeds een vergunning nodig. De inname kan bijvoorbeeld nodig zijn voor het plaatsen van een stelling, container, verhuiswagen, de levering van bouwmaterialen, enzomeer.

Voor dergelijke tijdelijke situaties moet u een vergunning voor de inname van het openbaar domein aanvragen bij het gemeentebestuur. Het openbaar domein mag immers nooit worden ingenomen zonder voorafgaandelijke toestemming.

 

Deze vergunning geeft u de toelating om een bepaalde ruimte van het openbaar domein in te nemen en regelt ook specifieke veiligheidsmaatregelen (bv. verkeersborden of -kegels, beschermnetten, verlichting...).

De nodige verkeerssignalisatie om de inname veilig te laten verlopen zit dus ook vervat in de aanvraag. 

Voor wie?

Een vergunning voor de inname van het openbaar domein kan aangevraagd worden door een particulier of door een private onderneming. 

Hoeveel kost het?

Er zijn geen kosten verbonden aan de aanvraag voor de inname van het openbaar domein: zowel de vergunning als de plaatsing van de verkeerssignalisatie door onze diensten zijn gratis.  

 

Let op: indien je niet over een vergunning voor de inname van het openbaar domein beschikt, kan je hiervoor een GAS-boete krijgen! Vraag uw vergunning dus tijdig aan. 

Voorwaarden

Afhankelijk van de aard, plaats en tijd van de inname worden bepaalde voorwaarden opgelegd aan de inname van het openbaar domein. Zo kan er bv. een tijdsbeperking gekoppeld worden aan de inname. 

Elke aanvraag wordt ook afzonderlijk bekeken in functie van verkeersveiligheid, reeds geplande evenementen, doorgaand verkeer, enz. De dienst Mobiliteit vraagt indien nodig het advies aan politie en andere gemeentediensten. 


Deze voorwaarden worden opgenomen in de vergunning zelf en dienen strikt gevolgd te worden.  


Bovendien moet de aanvrager of de uitvoerder van de werken zorgen voor duidelijke signalisatie van de inname zelf, en dit om de veiligheid van de voetgangers of weggebruikers te waarborgen.

Zo moet er bijvoorbeeld signalisatie (bv. verkeersborden of -kegels, beschermnetten, verlichting...) voorzien worden op de container of stelling zelf. 


Het gemeentebestuur staat enkel in voor de plaatsing van de verkeerssignalisatie (bv. parkeerverbod) ter hoogte van de inname van het openbaar domein en de nodige verkeersborden voor de omleiding in het geval van inname van de volledige rijweg. 

Hoe aanvragen?

Online aanvragen


Vraag uw vergunning voor de inname van het openbaar domein minstens één week vóór aanvang van de activiteiten aan. 

Indien de rijweg afgesloten moet worden en er dus geen doorgaand verkeer mogelijk is, moet uw aanvraag minstens 14 werkdagen voor aanvang van de inname ingediend worden.  


U dient uw aanvraag bij voorkeur online in via het digitale formulier, maar u kan de vergunning ook aanvragen bij de dienst Mobiliteit

 

Volgende informatie is nodig om een vergunning te kunnen opmaken:

 • naam, adres en contactgegevens van de aanvrager;
 • adres waar de inname van het openbaar domein is gelegen;
 • lengte en breedte van de inname;
 • een situatieschets van de plaats van de inname; 
 • periode van de inname en tijdsbestek; 
 • aard van de inname (bv. container, stelling, verhuiswagen, ...);
 • mogelijke verkeershinder (bv. geen doorgaand verkeer mogelijk, wegomleiding nodig...).

Verlenging van de vergunning

Vroeg u eerder al een vergunning voor tijdelijke inname openbaar domein aan, maar duurt de inname langer dan voorzien? Dan moet u een verlenging aanvragen via het online formulier


Een verlenging van een vergunning kan enkel wanneer de situatie identiek blijft. Is de inname verschillend van de originele aanvraag, dan moet u een nieuwe vergunning aanvragen.


Vraag de verlenging minstens 3 werkdagen voor het verlopen van de oorspronkelijke termijn aan.

Aandachtspunten

 • Zorg voor duidelijke signalisatie van de inname zelf, zoals verlichting, beschermnetten, verkeerskegels... (zie hierboven bij de voorwaarden).
 • Probeer de bereikbaarheid en zichtbaarheid van handel en horeca en de toegankelijkheid van openbare gebouwen en scholen maximaal te behouden. Bij inname voor een winkel of horecazaak, maakt u zelf afspraken met de uitbaters. 
 • Voorbehouden parkeerplaatsen (bv. voor personen met een handicap, taxi…) worden bij voorkeur niet ingenomen.
 • Als de toegang tot een garage wordt gehinderd, maak dan een akkoord met de eigenaar of gebruiker. 
 • Hou het proper bij werken aan de woning! Het openbaar domein dient zo nodig dagelijks gereinigd te worden om de veiligheid van het verkeer van voertuigen en van de zwakke weggebruikers te verzekeren. 
 • Heeft u een verlenging van uw vergunning nodig? Vraag ook dit tijdig aan.
 • De burgemeester of zijn gemachtigde kan steeds de werken stilleggen. De kosten die daaruit voortvloeien zijn ten laste van de vergunninghouder. Het stilleggen van de werkzaamheden wegens ontoereikende signalisatie kan door de vergunninghouder of zijn (onder)aannemer(s) niet worden aangegrepen om een schadevergoeding of een verlenging van de uitvoeringstermijn te bekomen. 
 • Wilt u als horeca-uitbater een terras inrichten op het openbaar domein? Dan moet u hiervoor een domaniale terrasconcessie aanvragen bij het gemeentebestuur.